نوشته‌ها

خط پهلوی

,
خط پهلوی:خط پهلوی سه مدل خط است که بترتیب حروف الفبا و ابجد محاسبه می شود.