نوشته‌ها

دانستنی های جالب از بیستون که نمیدانستید!

دانستنی های جالب از بیستون که نمیدانستید!

دانستنی های جالب از بیستون که نمیدانستید!  دانستنی های جالب از بیستون که نمیدانستید ! داریوش شاه گوید: تو که از این پس، این نبشته را که من نوشتم یا این پیکرها را ببینی، مبادا که آنها را تباه سازی؛ تا هنگامی که توانا هست…