نوشته‌ها

فیلم چند دخمه بازشده

,
فیلم چند دخمه بازشده:دوستان در این فیلم  که مشاهده خواهید کرد چند نمونه گوردخمه باز شده متعلق به کشور همسایه است .مشاهده این فیلم ها حس گمانه زنی درست تر را در شما تقویت خواهد کرد.به دقت به نوع و جنس صخره ها و موقعیت قرارگیری  دخمه ها توج…