نوشته‌ها

سنگ های رونده دره ی مرگ آمریکا

سنگ های رونده دره ی مرگ آمریکا:باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد.سنگ‌های‌رونده، دره مرگ پدیده‌ای با شکوه‌ هستند. آنها می‌توانند در کنار هم بصورت موازی و یا مخالف جهت هم حرکت کنند. در واقع اینجا منطقه پیاده روی سنگ‌ها است.ارک ملی دره‌مرگ…