نوشته‌ها

دُر نجف گرانترین سنگ دنیوی از منظر امام صادق (ع)

دُر نجف گرانترین سنگ دنیوی از منظر امام صادق (ع): امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل فرمود : دوست دارم که هر مومنی پنج انگشتر در دست کند : عقیق ، فیروزه و یاقوت و حدید صینی و دُرّ نجف . مفضل پرسید : سرورم ، خاصیت و فضیلت دست کردن انگشتر دُر…