نوشته‌ها

علائم شناسی

,
علائم شناسی:مطلب خیلی کوتاه در مورد علائم شناسیالبته در رابطه با این مطلب حرف بسیار است ولی فقط مطلبی را برای شما میگویم که در یک کتاب چاپ شده است. لطفا اسم از کسی یا کتابی به زبان نیاورید و نپرسید . ممنونتون می شم .کسانی که به …