نوشته‌ها

پوست وانواع نوشته ها و نسخه ها

,
پوست وانواع نوشته ها و نسخه ها: گنج نامه ها اکثرا روی سنگ است و بعد از آن به ترتیب روی پوست آهو و پوست گاو و گنج نامه های مهم که درباری بوده است بعد از سنگ بیشتر روی پوست کرگدن میباشد. ولی اکثر گنج نامه ها روی سنگ یشم حکاکی میشده است. بیشتر نوشت…