نوشته‌ها

سهم بندی شریکان در گنج ها

,
سهم بندی شریکان در گنج ها:این مطلب که برای اولین بار منتشر می شود برای شفاف شدن سهم در زمانی است که شریکانی با هم برای کشف وضبط گنج کارمی کنند.مساله ای که اغلب به اختلاف می انجامد وحتی جانها به خطر می افتد وگاه اصل مساله از بی…