نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (تمساح)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (تمساح):دوستان همانطور که در پستهای گذشته عرض کردم یک حفار موفق باید جانورشناس خوبی نیز باشد .در پست ارتباط علایم شناسی و جانور شناسی اشاره کردم که دانستن وِیژگی حیوانات بسیار مهم و کاربردی است.حال امیدوارم دوستان ب…