نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (خرس)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (خرس):جفت گیری خرسها معمولا با کشتی‌گرفتن، صدای مهیب و داد و قال و شلوغی همراه است .خرس سیاه بیشتر برای زندگی روی درخت آماده شده است، جثه کوچکتر و طرز قرار گرفتن چنگالها این حیوان را برای بالا رفتن از درخت م…