نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (شیر)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (شیر):شیرها در هنگام شکار به صورت گروهی برای از پای درآوردن طعمه اقدام می‌کنند. با این حال اگر پس از شکار شدن طعمه توسط ماده‌ها، نری در نزدیکی طعمه باشد، آن نر اغلب طعمه را به تسلط خود در می‌آورد.هر دو جنس نر و…