نوشته‌ها

جاسازها

, , ,
جاسازها:دوستان در این قسمت در مورد جاسازها حرف می زنیم جاسازها بیشتر مواقع به عنوان سر بار استفاده می شدند طوری که فرد با بدست آوردن آن قید مال اصلی را بزند.جاسازها هم در دوران قبل از اسلام و هم در بعد از اسلام کاربرد داشته اند.در اینجا ف…