نوشته‌ها

منطق یابی در شناخت علایم

,
منطق یابی در شناخت علایم:دوستانی که علاقه مند هستند  علایم شناس خوبی شوند و در این راه پیشرفت نمایند و در نهایت موفق شوند  باید بتوانند از اشکال و علایم منظور خالق آثار را استنباط نمایند در اول کار اینکار بسیار مشکل به نظر میرسد اما هر چقدر تجر…