نوشته‌ها

غارهای دست کند

,
غارهای دست کند:دوستان این مفاله شما را تا حدی با ساختار و معماری و کاربری غارهای دست کند (ساسانی - اشکانی) آشنا می کند حتما مطالعه بفرمایید.....غارهای دست کند را می توان از نظر کاربری به چهار دسته تقسیم نمود:الف: زندگی موقت و دفاعیب:زندگی دایمج: آیینه…