نوشته‌ها

فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم

, , ,
فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم: عزیزان یکی از مسائلی که دوستان و عزیزان کاوشگر به آن بر می خورند مساله  فرسایش است که عمدتا باعث اشتباه در تشخیص علایم به قول دوستان حفار دستی با طبیعی  می شود.کیفیت و جنس بعضی سنگ ها در برابر فرسایش به …