نوشته‌ها

دانستن معماری ابنیه ها و نقش آن در دفینه یابی

دانستن معماری ابنیه ها و نقش آن در دفینه یابی:راههای ورود به داخل این مجموعه از طرق مختلف و به شکل مخفی در منازل یا داخل قلعه خشتی در مجاور شهر و یا محلهای پر جمعیت و داخل کانالهای  پایاب هایی که از زیر خانه ها و برای گذر آب قنوات ا…