نوشته‌ها

نماد شناسی شیر

,
""نماد شناسی شیر در فرهنگ های مختلف"" سومری :نشان خدای مردوک هندویی : شیر نماد درنده خویی مخرب یکی از خدایان است. میترایی :شیر همراه گاو نر، نماد مرگ است. در آیین میترایی مهر گاو را می کشد در واقع خورشید گاو رامی کشد تا از کشتن گاو، گیاهان…