نوشته‌ها

نسخه خوانی و ترجمه گنج نامه ها

,
نسخه خوانی و ترجمه گنج نامه ها:اینبار هم چند تا خط دیگه برای علاقه مندان قرار دادم تا استفاده کنند برای ترجمه نسخه ها و کتیبه های گنج* ابجد ( جدید )ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۰ل م ن س ع ف ص ق ر ش۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶…