نوشته‌ها

رابطه بین اهرام و ا عتقاد مصریان

رابطه بین اهرام و ا عتقاد مصریان

رابطه بین اهرام و ا عتقاد مصریانرابطه بین اهرام و ا عتقاد مصریان مصریان قدیم اعتقاد داشتند که فراعنه پس از مرگ به خدایی می رسند و بنابراین مقابرشان می بایست بسیار عظیم و غیرقابل نفوذ ساخته می شد. این اهرام از۲۰۰ سال پیش مورد کاوش های فراوانی قرار گرف…