نوشته‌ها

قاعده کلی در تشخیص مفاهیم رنگها در نرم افزار Visualizer3D

قاعده کلی در تشخیص مفاهیم رنگها در نرم افزار Visualizer3Dرنگ آبی : همه اشیاء منفی کم اهمیت تر (مانند : حفره ، فضای خالی ، آبهای ذخیره ته نشین شده و...)رنگ سبز : زمین معمولی بدون چیز غیر عادی قرمز : تمام سیگنالهای مثبت به بالا و نماد سیگ…