نوشته‌ها

سازه های آبی شوشتر مظهر معماری کهن ایران زمین

سازه های آبی شوشتر مظهر معماری کهن ایران زمین

سازه های آبی شوشتر مظهر معماری کهن ایران زمینما ایرانیان در کشوری زندگی می کنیم که از گذشته تا به امروز به لحاظ ساختار معماری بی نظیرش در جهان شناخته شده است. آثار تاریخی بسیاری از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین باقی مانده است که هر کدام از …