نوشته‌ها

سنگهای قیمتی(۲)

سنگهای قیمتی:یاقوت عقیق  سنگ یاقوتالماسطلا زمرد کبود طبیعی  زمرد

سنگهای قیمتی(۱)

سنگهای قیمتی: یشمیاقوتیشمکهربا