نوشته‌ها

سنگ های قیمتی

سنگ های قیمتی: سنگهای قیمتی انواع مختلف دارند.گاهی اوقات بعضی از سنگهای بسیار با ارزش در طبیعت معادل کم ارزش هم دارند و وقتی افراد نا آگاه که در شناخت سنگ تبحری ندارند به آنها نگاه میکنند به اشتباه سنگ کم ارزش را با سنگ قیمتی اشتباه م…