نوشته‌ها

سنگ پادزهر

سنگ پادزهر:سنگهائی وجود دارد بسیار نادر و کم یاب که به آنها سنگ پاد زهر میگویند.سنگ پاد زهر برای دارو سازی و امراض مختلف مصرف میشود. و درمان کننده بسیاری از امراض هست.یکی از علم های گذشته گان که در عقل ما امکان پذیر نمیباشد همین س…