نوشته‌ها

برای دور کردن نگرانی های روزانه از چه سنگی استفاده کنیم؟

برای دور کردن نگرانی های روزانه از چه سنگی استفاده کنیم؟امروزه مسائل گوناگونی وجود دارد که باعث نگرانی و اضطراب در زندگی می شود. برای رفع این نگرانی ها و تمدد اعصاب می توان از سنگ های الماس، زبرجد و آمتیست استفاده کرد.تشویش و نگرانی  و اضطرا…