نوشته‌ها

پا را به اندازه ی گلیم خود دراز کن

پا را به اندازه ی گلیم خود دراز کن:روزی شاه عباس از راهی می گذشت . درویشی را دید که روی گلیم خود خوابیده . چنان خود را جمع کرده که به اندازه ی گلیم خود در آمده است . شاه دستور داد یک مشت سکه به درویش دادند . درویش شرح ماجرار را برای دوستان خود گ…