نوشته‌ها

شناخت علوم باستانی

شناخت علوم باستانی: در این قسمت میخواهم از چیزهایی براتون بگم که مردم عامی به این حرفها میخندند ولی حفارانی که حتی باری هم از زیر خاک در نیاورده اند میدانند که این موارد وجود دارد و اتفاق افتاده است.اول براتون بگم که در زمانهای قدیم عل…