نوشته‌ها

شیوه‌های تدفین در ایران باستان

شیوه‌های تدفین در ایران باستان نقش رستمتدفین در ایران باستان، رازهای بسیاری در خود پنهان دارد. گر چه باستان‌شناسان با بازگشایی قبور با مرگ انسان‌ها رودررو می‌شوند اما رازگشایی از آنها، از زندگی آن روزگار پرده برمی‌دارد. شیوه‌های تدفین در ایر…