نوشته‌ها

طاق هادریان از مشهورترین آثار تاریخی

طاق هادریان از مشهورترین آثار تاریخی

طاق هادریان از مشهورترین آثار تاریخیطاق هادریان در جراش اردنشهر جراش جراش یک شهر باستانی بوده که به عنوان یکی از استان های امپراتوری روم در منطقه اعراب شناخته می شده است. رومی ها امنیت و صلح را در این منطقه تضمین می کرده تا مردم آن بتوانند به…