نوشته‌ها

جایگاه عقاب در فرهنگ گذشته

جایگاه عقاب در فرهنگ گذشته:تقدس عقاب در ایران باستانشاهین یکی از مرغان شکاری بسیار بزرگ است چون بال ها بگشاید به سه متر رسد پرنده ایست بلند آشیان با نوکی ستبر ونگاه تیز وچنگالی سهمگین بیش از صد سال عمر کند ودر شکار از هیچ موجودی روی …