نوشته‌ها

علامت زین اسب

, ,
علامت زین اسب:این سنگ معمولاً اندازه واقعی یک زین است و به ۴ طریق برای آن دفینه گذاشته می شده استیک- باید روی زین بنشینید و به روبرو نگاه کنید ،اگر سنگ مورد نظر واقعاً زین یا پالان سنگ باشد ،باید در برابر شما یک کوه یا صخره سنگی قرار د…