نوشته‌ها

نشان پا برهنه

, ,
مفهوم علامت پا برهنه:اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شوداگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ باید بررسی شوداگر رد پای چپ و راست درکنار هم باشد در جهت پاها باید نگاه کرد. (د…