نوشته‌ها

علامت تیر یا پیکان در گنج یابی

علامت تیر یا پیکان در گنج یابی علامت تیر یا پیکان در گنج یابیاز علامت های کم پیدا در باستان در پست امروز به سمبل تیر ویا پیکان اشاره می کنیم که به نوعی جزئی از علایم ارشادی هستندمنظور از علایم ارشادی یعنی اینکه در امتداد خود به جهتی…