نوشته‌ها

سربرگ علوم غریبه

سربرگ علوم غریبه:ابتدا علوم غریبه در نزد حضرت داود و بعد از ایشان هم کم کم ترویج یافت.همچنین علوم غریبه در نزد حضرت سلیمان نیز بود . علوم غریبه از کیمیا سیمیا هیمیا لیمیا ریمیا در باب های بسیار بسیار زیادی وجود دارد.مشخصات استاد خوب: استاد…

علوم غریبه

علوم غریبه: علوم غریبه به پنج قسمت تقسیم میشودکیمیا: از شناخت گیاهان وجمادات و معدنیات و فلزات و خواص انها بهم میرسد که خدای تعالی چنان قرار داده که اگر قطره بر فلزی چکد انرا به فلز دیگر تبدیل میکند به تحقیق رسیده که (اکی) گیاهی است ک…