نوشته‌ها

علوم غریبه و قدیمه

علوم قدیم :در این قسمت میخواهم از چیزهایی براتون بگم که مردم عامی به این حرفها میخندند ولی حفارانی که حتی باری هم از زیر خاک در نیاورده اند میدانند که این موارد وجود دارد و اتفاق افتاده است.اول براتون بگم که در زمانهای قدیم علم خیلی پیش…