نوشته‌ها

قبور پیامبران

,
قبور پیامبران:حضرت ابراهیم خلیل الله حضرت یوش اولین پیغمبر بعد از حضرت آدم در اردنهابیل در اردنحضرت لوط در عراقحضرت داوود (ع) در فلسطین اشغالیحضرت موسی (ع) در فلسطین اشغالیحضرت شعیب (ع) حضرت هارون…