نوشته‌ها

محوطه کانی سیب پیرانشهر

محوطه کانی سیب پیرانشهر

محوطه کانی سیب پیرانشهردر بقایای عصرآهن محوطه کانی سیب بر خلاف تصور نمی توان سراغی از پیکرک، ریتون و یا سفالینه های فرمیک گرفت و فرهنگ ‌سفالی آن بیشتر از هر چیز موید فرهنگی است که چندان با محوطه های استقراری سایر نقاط ایران، بویژه نقاط مرکزی ق…