نوشته‌ها

مفهوم ونشانه های مختلف در دفینه یابی

مفهوم ونشانه های مختلف در دفینه یابی

مفهوم ونشانه های مختلف در دفینه یابی  مفهوم نشانه تیر و کمان در دفینه یابی مفهوم ونشانه های مختلف در دفینه یابی در مفهوم نشانه تیر و کمان شما باید جهتی را که تیر از کمان پرتاب می شود و مناطقی که غیر طبیعی به نظر می رسد را بررسی نمائید…