نوشته‌ها

مقبره پیر باکران آرامگاه مردی پرهیزکار

مقبره پیر باکران آرامگاه مردی پرهیزکار

مقبره پیر باکران آرامگاه مردی پرهیزکار  مقبره پیر باکران به همراه سرسرا و حیاطش به قرن هشتم هجری شمسی برمی گردد و آنرا در زمان پادشاهی مغول خان الجاتو احداث کرده اند.این ساختار پیچیده دو تاریخ را در بردارد که ی…