نوشته‌ها

موزه آبگینه و سفالینه خانه قوام السلطنه

موزه آبگینه و سفالینه خانه قوام السلطنه

موزه آبگینه و سفالینه خانه قوام السلطنه مختصری درباره موزه آبگینه این مجموعه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ خانه و محل کار قوام‌السلطنه (نخست وزیر)  بود و بعدازآن به مدت هفت سال در اختیار سفارت مصر قرار گرفت. بعدازآن نیز، به ترتیب محل استقرار سفارت …