نوشته‌ها

نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا

نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا

نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا نارنجستان قوام متعلق به خاندان قوام الملک بوده است . عمارت نارنجستان بعنوان دیوانخانه و محل مراجعات رعیت ها و دیگر مردم و همچنین محل تشکیل جلسه های عمومی و نشست های بزرگان و اشراف در زمان قاجاری…