نوشته‌ها

تشخیص باستانی بودن مکان

تشخیص باستانی بودن مکان تشخیص باستانی بودن مکانمواردی وجود دارند که در صورت دیده شدن در مکان دلیل بر باستانی بودن محل شما می باشد و اهمیت محل را بازگو می کند.وجود نام معروف محل وجود روایات راجع به محل وجود قلعه در نزدیکی وجود ر…