نوشته‌ها

نماد شمشیر در گنج یابی

نماد شمشیر در گنج یابینماد شمشیر در گنج یابیدر مورد نماد شمشیر حکایات زیادی شنیده شده که امتداد دسته و یا نوک شمشیر جهت مسیر را نشان می دهد و.... دقت کنید چنین تفسیری برای این نماد اصولی نیست و نماد شمشیر دارای مواردی می باشد که …