نوشته‌ها

نماد پله نذرگاهی

نماد پله نذرگاهی نماد پله نذرگاهینماد پله در زمان های باستان معانی و تفسیر های مختلفی داشت، برای مثال در مکان های زیارتگاهی و نذرگاه ها یا برای قلعه های شاهی، درمحیط شکارگاه شاه نشین، همچنین برای دفینه و مقبره ها نشانه گذاری می شد.پس دقیقا نمیت…