نوشته‌ها

هدف از ایجاد نماد بزرگ

هدف از ایجاد نماد بزرگ هدف از ایجاد نماد بزرگوقتی در یک محیطی مثلا نمادی چون شتر،یا لاکپشت در ابعاد بزرگ میبینید ، یعنی کسی که پیکره را ایجاد کرده نیتی از این اندازهداشته و آن به معنی این است که باید میدان بزرگی رو برای بر…