نوشته‌ها

نوع قرارگیری مقبره های باستانی

نوع قرارگیری مقبره های باستانی نوع قرارگیری مقبره های باستانی نوع قرار گیری مقبره ها در آیین تدفین دوره های مختلف به این شرح بود گور سفالی سنگی، عیلامیان در ارتفاعات و پشت به آب ها رو به جنوب قرار میگرفتند گورهای خمره ای پارتیان، رو به …