نوشته‌ها

نگاهی به معماری باشکوه روم باستان

نگاهی به معماری باشکوه روم باستان

نگاهی به معماری باشکوه روم باستان امپراتوری روم را باید در شمار تأثیرگذارترین حکومت‌های دوران باستان به شمار آورد. حکومتی که سودای فرمانروایی بر کل جهان را داشت و مستقیم و غیر مستقیم فرهنگ، معماری و آموزه‌های خود را به دورترین ن…