نوشته‌ها

نیوگرنج اسراری پنهان از دل تاریخ

نیوگرنج اسراری پنهان از دل تاریخ

نیوگرنج اسراری پنهان از دل تاریخدر طول تاریخ بشر دست به ساخت بنا های زیادی زده است و تا امروز نیز به این کار ادامه می دهد . برخی از سازه ها بسیار ساده هستند ولی در عین سادگی پیچیدگی های خاص خودشان را دارند . این موضوع که برخی از این سازه ها عم…