نوشته‌ها

ویلنیوس لیتوانی پایتخت فرهنگی اروپا

ویلنیوس لیتوانی پایتخت فرهنگی اروپا

ویلنیوس لیتوانی پایتخت فرهنگی اروپا ویلینوس پایتخت و بزرگ‌ ترین شهر کشور لیتوانی است. دوک‌ نشین عظیم لیتوانی تا سده‌ی‌ شانزدهم ارزش و اعتباری برای خود به‌ هم زده بود، اما پس از آن دوره، برای چندین سده‌‌ پیاپی دستخوش ستیز و درگیری با همسایگان خو…