نوشته‌ها

مداومت رمز پیروزی…

مداومت رمز پیروزی:گروهی از قورباغه ها از بیشه ای عبور می کردند.دو قورباغه از بین آنها درون گودال عمیقی افتادند.وقتی دیگر قورباغه ها دیدند که گودال چقدر عمیق است ، به دو قورباغه گفتندشما دیگر می میرید...دو قورباغه نصایح آنها را نادیده…